Merseyside Open Fencing Tournament 2018
Men's Sabre
Greenbank Sports Academy
Liverpool

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
THORNLEY [18] Drew Marshall Fencing   V 2 V V 3/4 7 17
SAYER Duncan Rivington Park 4   1 4 V 1/4 -3 14
JOLLEY [18] William Shakespeares V V   V V 4/4 13 20
ALEXANDER [40] Kevin Nlsc 1 V 3   V 2/4 -1 14
NOBLE [40] Tim Bradford 0 2 1 1   0/4 -16 4

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
COMPTON [40] Michael Cotswold   3 V V 0 V 3/5 0 18
TAYLOR Simon Bangor University V   1 V 0 V 3/5 -3 16
SWIFFIN [40] Michael Marshall Fencing 4 V   V 2 V 3/5 6 21
MALKIN [18] Mckenzie Marshall Fencing 0 3 4   2 2 0/5 -14 11
STEEL Ed Liverpool University V V V V   V 5/5 21 25
MALLINSON [N] Samuel Lancaster University 4 3 0 V 0   1/5 -10 12

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
GODBEHERE [N] Samuel Stourbridge   2 1 0 1 1 0/5 -20 5
GLOBE Mark Liverpool University V   V V 0 2 3/5 3 17
CROFT [18] Liam Birmingham V 2   3 0 2 1/5 -9 12
BUSH [18] Eli Marshall Fencing V 0 V   1 2 2/5 -5 13
SAUNDERS Brynmor Truro V V V V   V 5/5 21 25
GUY Bryn Leicester V V V V 2   4/5 10 22

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
BOGGIA Jarno Schermcentrum Noord   1 V 2 1 0 1/5 -11 9
GUY [18] Rowan Leicester V   4 V 3 1 2/5 -2 18
RADHAKRISHNAN Jayaraj University Of Salford 0 V   0 3 1 1/5 -15 9
DANIELS Jordan Stourbridge V 4 V   4 V 3/5 7 23
CHORLTON [18] Nathan Marshall Fencing V V V V   2 4/5 6 22
LLEWELLYN Ethan Sancroft Blades V V V 4 V   4/5 15 24

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
RICHARDS [40] [N] Carl Camden   V 3 V 1 V 3/5 2 19
TAYLOR-FRAY Zacharia University Of Salford 0   1 0 2 2 0/5 -20 5
PEARSON [40] Andy Sancroft Blades V V   2 4 V 3/5 6 21
SALE [18] Cormac Marshall Fencing 4 V V   V V 4/5 11 24
LEPONIS [40] Stefan Stockport V V V 4   V 4/5 11 24
CRANSTON-SELBY [40] Chris Darlington Sword 3 V 1 2 1   1/5 -10 12

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
SMITH [18] Rohan Marshall Fencing   V V 3 V V 4/5 7 23
RAWSON William Rivington Park 2   0 1 V 1 1/5 -12 9
HARRIS Stuart Mallard 4 V   0 V 3 2/5 2 17
LINDSAY Christian Camden V V V   V V 5/5 18 25
ANDERTON [18] Hunter Mosslands School 3 1 0 1   0 0/5 -20 5
DOBEL-OBER Lucien Liverpool University 2 V V 2 V   3/5 5 19

 

  Poule no 7 V/M Indicator HS
ALDGATE [18] Daniel Marshall Fencing   V 4 V V V 4/5 13 24
BRADSHAW [18] Alfred Unattached 2   2 2 2 V 1/5 -8 13
WILSON Calum Shakespeares V V   V V V 5/5 13 25
BYRNE Kieran Ashton 3 V 1   V V 3/5 4 19
HART [N] Benjamin Leicester University 1 V 3 2   V 2/5 -1 16
HASLEWOOD Max University Of Warwick 0 1 2 1 0   0/5 -21 4

 

  Poule no 8 V/M Indicator HS
GRAY Alex Ridings Sabre   V 3 V V V 4/5 10 23
REDSHAW Daniel Shakespeares 3   V V V V 4/5 13 23
PHILLIPS Edward Birmingham V 4   V V V 4/5 7 24
LAKER Ben Marshall Fencing 2 1 3   V 2 1/5 -7 13
LEVINS Tom University Of Salford 0 0 2 0   1 0/5 -22 3
MARTLAND Peter Bolton 3 0 4 V V   2/5 -1 17Poules, round no 2

  Poule no 1 V/M Indicator HS
DANIELS Jordan Stourbridge   3 V 1 2 1/4 -7 11
SAUNDERS Brynmor Truro V   V 4 V 3/4 9 19
BRADSHAW [18] Alfred Unattached 3 0   1 3 0/4 -13 7
THORNLEY [18] Drew Marshall Fencing V V V   V 4/4 12 20
CROFT [18] Liam Birmingham V 2 V 2   2/4 -1 14

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
SAYER Duncan Rivington Park   3 2 2 V V 2/5 0 17
MALLINSON [N] Samuel Lancaster University V   2 2 V 1 2/5 -5 15
CHORLTON [18] Nathan Marshall Fencing V V   2 V 2 3/5 5 19
STEEL Ed Liverpool University V V V   V V 5/5 19 25
LEVINS Tom University Of Salford 1 2 0 0   3 0/5 -19 6
PEARSON [40] Andy Sancroft Blades 1 V V 0 V   3/5 0 16

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
SMITH [18] Rohan Marshall Fencing   2 V V V V 4/5 10 22
LINDSAY Christian Camden V   V V V V 5/5 18 25
DOBEL-OBER Lucien Liverpool University 4 2   V V V 3/5 9 21
GUY [18] Rowan Leicester 1 2 2   3 3 0/5 -14 11
HASLEWOOD Max University Of Warwick 2 1 0 V   V 2/5 -7 13
CRANSTON-SELBY [40] Chris Darlington Sword 0 0 0 V 2   1/5 -16 7

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
BOGGIA Jarno Schermcentrum Noord   2 0 V 0 V 2/5 -8 12
SWIFFIN [40] Michael Marshall Fencing V   1 V V V 4/5 3 21
WILSON Calum Shakespeares V V   V V V 5/5 19 25
GODBEHERE [N] Samuel Stourbridge 1 3 0   4 0 0/5 -17 8
PHILLIPS Edward Birmingham V 4 3 V   1 2/5 -1 18
HART [N] Benjamin Leicester University 4 4 2 V V   2/5 4 20

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
BUSH [18] Eli Marshall Fencing   V 2 2 V 0 2/5 -3 14
TAYLOR-FRAY Zacharia University Of Salford 0   0 1 4 0 0/5 -20 5
GUY Bryn Leicester V V   3 V V 4/5 13 23
JOLLEY [18] William Shakespeares V V V   V V 5/5 14 25
MARTLAND Peter Bolton 2 V 3 4   4 1/5 -6 18
BYRNE Kieran Ashton V V 0 1 V   3/5 2 16

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
HARRIS Stuart Mallard   3 V V 3 3 2/5 4 19
SALE [18] Cormac Marshall Fencing V   V V 2 V 4/5 8 22
ANDERTON [18] Hunter Mosslands School 0 1   0 0 2 0/5 -22 3
RAWSON William Rivington Park 0 4 V   1 1 1/5 -9 11
LLEWELLYN Ethan Sancroft Blades V V V V   V 5/5 17 25
GLOBE Mark Liverpool University V 1 V V 2   3/5 2 18

 

  Poule no 7 V/M Indicator HS
ALDGATE [18] Daniel Marshall Fencing   V V 4 V V 4/5 12 24
GRAY Alex Ridings Sabre 2   V V V V 4/5 13 22
RADHAKRISHNAN Jayaraj University Of Salford 2 0   3 4 3 0/5 -13 12
RICHARDS [40] [N] Carl Camden V 4 V   V 2 3/5 1 21
NOBLE [40] Tim Bradford 1 0 V 3   3 1/5 -12 12
ALEXANDER [40] Kevin Nlsc 2 0 V V V   3/5 -1 17

 

  Poule no 8 V/M Indicator HS
COMPTON [40] Michael Cotswold   V 2 1 2 V 2/5 -8 15
TAYLOR Simon Bangor University 4   2 V 0 4 1/5 -8 15
REDSHAW Daniel Shakespeares V V   V V V 5/5 12 25
MALKIN [18] Mckenzie Marshall Fencing V 3 2   1 3 1/5 -7 14
LEPONIS [40] Stefan Stockport V V 4 V   V 4/5 14 24
LAKER Ben Marshall Fencing 4 V 3 V 2   2/5 -3 19