Merseyside Open Fencing Tournament
Women's Epee 2020
Greenbank Sports Academy
LIVERPOOL

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
SULLIVAN Paula   V 4 0 2 1/4 -8 11
DUXON Sophie 4   1 3 0 0/4 -12 8
POWELL Alexandra V V   V 1 3/4 2 16
HEAPS Hannah V V 4   1 2/4 2 15
VAN RIPER Katharine USA V V V V   4/4 16 20

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
HESKETT Ingrid   V 3 V 3 V 3/5 1 21
FIELDING Dana 3   V 4 V V 3/5 4 22
SPEAKMAN Gina V 3   V V 1 3/5 4 19
HARDY Marilyn 3 V 1   4 1 1/5 -10 14
DUNCAN Hope V 1 1 V   0 2/5 -10 12
TEARSE Emma 4 4 V V V   3/5 11 23

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
MELLING Laura   0 1 0 0 0 0/5 -24 1
HILLS Anna V   V V 2 0 3/5 0 17
REED Kathryn V 4   V 4 2 2/5 0 20
TSANG Janice HKG V 3 4   1 2 1/5 -2 15
HINDLE Aeryn V V V V   V 5/5 16 25
WATKINS Abigail V V V V2 2   4/5 10 19

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
HIDE Victoria   V V V V V 5/5 17 25
UPTON Megan 2   3 3 4 V 1/5 -7 17
WALACH Maria-Theresia AUT 2 V   V 4 2 2/5 -3 18
FIGGE Miriam 2 V 3   V 4 2/5 -3 19
MICHELL Grace 1 V V 4   4 2/5 -4 19
DUGGAN Lauren 1 4 V V V   3/5 0 20

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
SHELDON Priya   4 3 2 V 4 1/5 -3 18
JACKSON Ellie V   2 3 V 4 2/5 -2 19
RICHON Camille FRA V4 V   V V V 5/5 13 24
DOUGLAS Elizabeth CAN V V 2   V 3 3/5 3 20
WILLMOTT Abby 2 2 1 2   1 0/5 -17 8
SIMMONDS Constance V V 3 V V   4/5 6 23

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
THOULESS Helen   V V V V V 5/5 13 25
GRANT Karen 2   4 3 V 4 1/5 -6 18
LANCEY Stella 2 V   3 V 3 2/5 -4 18
DOERSAM Anna GER 3 V V4   V V 4/5 5 22
KIRCHNER Emma SVK 4 4 4 4   V 1/5 -3 21
DUXON Emma 1 V V 2 4   2/5 -5 17

 

  Poule no 7 V/M Indicator HS
DUXON Julia   V 4 V 3 2 2/5 -1 19
BROOKS Susan Ann 4   0 V4 2 1 1/5 -8 11
TAIT Maggie V V1   V 4 4 3/5 4 19
QUINN Georgia 1 3 1   2 1 0/5 -16 8
NOBLE Niamh V V V V   V 5/5 12 25
BOWD Catherine V V V V 2   4/5 9 22

 
Document Engarde - 09/02/2020 18:07:14