Merseyside Open Fencing Tournament
Women's Epee 2020
Greenbank Sports Academy
LIVERPOOL

Poules, round no 2

  Poule no 1 V/M Indicator HS
HIDE Victoria   V4 V V V 4/4 12 19
SPEAKMAN Gina 3   2 V3 V 2/4 1 13
DUXON Emma 3 V   4 V 2/4 1 17
TAIT Maggie 0 0 V   V 2/4 -6 10
DUNCAN Hope 1 3 4 4   0/4 -8 12

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
DOUGLAS Elizabeth CAN   V V V V V 5/5 16 25
HINDLE Aeryn 1   4 V V V 3/5 4 20
FIELDING Dana 4 V   V 3 V 3/5 8 22
MELLING Laura 0 0 0   1 0 0/5 -24 1
LANCEY Stella 3 4 V4 V   V 3/5 5 21
SULLIVAN Paula 1 2 1 V 2   1/5 -9 11

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
MICHELL Grace   V 4 4 1 4 1/5 -3 18
WILLMOTT Abby 1   2 2 3 3 0/5 -13 11
VAN RIPER Katharine USA V V   V 4 V 4/5 11 24
TSANG Janice HKG V V 1   4 1 2/5 -5 16
HESKETT Ingrid V V4 V V   V 5/5 9 24
TEARSE Emma V V 1 V 3   3/5 1 19

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
DUGGAN Lauren   3 V 4 V3 2 2/5 -2 17
KIRCHNER Emma SVK V   V V 1 1 3/5 -1 17
QUINN Georgia 2 1   1 2 1 0/5 -18 7
WALACH Maria-Theresia AUT V 4 V   0 0 2/5 -6 14
THOULESS Helen 2 V V V   1 3/5 7 18
POWELL Alexandra V V V V V   5/5 20 25

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
HILLS Anna   V V V 2 4 3/5 2 21
DUXON Sophie 2   0 V 3 2 1/5 -9 12
DOERSAM Anna GER 4 V   V4 V V 4/5 10 23
SHELDON Priya 3 1 2   2 V 1/5 -9 13
RICHON Camille FRA V V 2 V   4 3/5 4 21
FIGGE Miriam V V 4 3 V   3/5 2 22

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
JACKSON Ellie   4 4 V V 1 2/5 -2 19
HARDY Marilyn V   3 2 1 V 2/5 -7 16
HEAPS Hannah V V   3 4 V 3/5 2 22
NOBLE Niamh 2 V V   4 4 2/5 0 20
GRANT Karen 4 V V V   4 3/5 4 23
SIMMONDS Constance V 4 3 V V   3/5 3 22

 

  Poule no 7 V/M Indicator HS
DUXON Julia   V3 2 2 1 2 1/5 -11 10
BROOKS Susan Ann 1   V 1 3 2 1/5 -7 12
UPTON Megan V 4   V 3 V 3/5 4 22
REED Kathryn V V4 3   4 V 3/5 5 21
WATKINS Abigail V V V V   2 4/5 6 22
BOWD Catherine V V3 3 3 V   3/5 3 19

 
Document Engarde - 09/02/2020 18:07:34