Merseyside Open Fencing Tournament
Women's Sabre 2020
Greenbank Sports Academy
LIVERPOOL

Poules, round no 2

  Poule no 1 V/M Indicator HS
HASLEGRAVE Phoebe   V V V V V V 6/6 29 30
DUNCAN Hope 0   3 0 1 3 2 0/6 -21 9
BROWN Silvia 0 V   0 1 1 V 2/6 -14 12
PHENNAH Stephanie 0 V V   V V V 5/6 13 25
QIAN Evelyn 1 V V 2   V V 4/6 9 23
HUANG Sherena 0 V V 1 1   1 2/6 -11 13
MAILEY Alex 0 V 3 4 1 V   2/6 -5 18

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
GRIMSLEY Helen   V V V V V 5/5 10 25
MARTIN Caroline 2   V 2 1 V 2/5 -7 15
WALL Evie 3 3   V 4 V 2/5 -1 20
GILLAN Faye 3 V 4   1 0 1/5 -9 13
LASANCE Rachel 3 V V V   4 3/5 6 22
SAUNDERS Nicky 4 4 2 V V   2/5 1 20

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
LLEWELLYN Elsie   V V V V V 5/5 13 25
TOY Hannah 3   1 2 V 0 1/5 -13 11
HUTCHISON Jane 3 V   V V 2 3/5 8 20
BAXTER Claudia 0 V 0   2 3 1/5 -12 10
IRVINE-LEGGE Holly 2 4 1 V   V 2/5 -2 17
BRAY Jenna 4 V V V 2   3/5 6 21

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
RUAUX Emily   V V V V V 5/5 21 25
FRITH Vivien 1   0 3 1 V 1/5 -12 10
EINCHCOMB Danielle 0 V   V V V 4/5 11 20
MARTIN Rebecca 0 V 0   V V 3/5 -1 15
NAREY Michele 2 V 2 3   V 2/5 -1 17
GRAY Alison 1 2 2 0 2   0/5 -18 7

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
HIGHAM Lucy   V 2 V V V 4/5 2 22
NIGHTINGALE Ella 4   1 V V V 3/5 4 20
VON GIERKE Indira GER V V   3 V V 4/5 12 23
THOMSON Catriona 3 2 V   V V 3/5 -1 20
GRAHAM Rosalind 4 2 1 4   V 1/5 -7 16
MARCZEWSKA Patrycja 4 2 2 4 3   0/5 -10 15

 
Document Engarde - 08/02/2020 17:44:45